Στη φάση αυτή προτείνονται μέθοδοι και πρακτικά εργαλεία για την  εφαρμογή των γεγονότων και των εκπαιδευτικών δράσεων στους διάφορους τομείς του έργου, όπως αυτοί εντοπίστηκαν από τους εταίρους και τις ομάδες στόχους (νέοι, κάτοχοι των γνώσεων, τοπικές αρχές και κοινωνικοί εταίροι).

Εφαρμογή των καταρτίσεων/δράσεων

Ο κύριος στόχος της υλοποίησης των δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με τον τόπο τους, και η κινητοποίησή τους για την προστασία αυτής της κληρονομιάς. Η συζήτηση και η εφαρογή των δράσεων του προγράμματος καθώς και η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευόμενων μερών είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχία του έργου. Προτείνεται μια  «μεθοδολογική εργαλειοθήκη» προκειμένου να καθοδηγηθούν οι κοινότητες μέσω δελτίων που περιγράφουν τις φάσεις-κλειδιά της σύλληψης και της διοργάνωσης αυτών των γεγονότων, τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν και οι παγίδες που πρέπει να παρακαμφθούν.

Είναι βασικό στην αρχή του κάθε γεγονότος  να οργανώνεται συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους για την κατάληξη της διοργάνωσης των δράσεων, τον καθορισμό των στόχων, τον έλεγχο  ότι όλοι αντιμετωπίζουν το γεγονός με τον ίδιο τρόπο και διευκρίνιση των προσδοκιών του καθενός. Είναι η στιγμή κατά την οποία απαιτείται η συγκέντρωση όλων των σημαντικών και βασικών πληροφοριών για τον προγραμματισμό της δράσης. Ο κύριος στόχος αυτής της συνάντησης είναι ο καθορισμός τριών στοιχείων που θα χρησιμεύσουν ως βάση για το γεγονός: η αποστολή, οι στόχοι και το περίγραμμα των συμμετεχόντων. Αυτά τα τρία στοιχεία θα αποτελέσουν τη βάση για όλες τις αποφάσεις που θα πρέπει να παρθούν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, περιλαμβανομένης της επιλογής του τύπου της παιδαγωγικής παρέμβασης.


 Κάντε λήψη της πλήρους έκθεσης

Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει τις εκθέσεις των προγραμμάτων κατάρτισης που εκτελούνται από κάθε εταίρο του έργου. (Στα γαλλικά)