Το πρώτο αποτέλεσμα του έργου αφορά τη συλλογή παραδειγμάτων από καλές πρακτικές για κάθε τομέα δράσεων των εταίρων. Από τα παραδείγματα αυτά μπορούμε να εξαγάγουμε τις μεθόδους που είναι καταλληλότερες.

Επεξεργασία των δελτίων καλών πρακτικών.

Σε κάθε περιοχή των εταίρων του έργου «Ecomanagement» εντοπίσθηκαν παραδειγματικές πρακτικές ως προς την ανάδειξη των τοπίων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή η συλλογή δεδομένων, προσανατολισμένη στις γνώσεις και στην τεχνογνωσία των παλαιότερων γενεών, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα δίκτυα των τοπικών εταίρων. Έτσι, το πνευματικό προϊόν «Ανταλλαγή καλών πρακτικών» είχε ως στόχο την κεφαλαιοποίηση των δεδομένων σε μορφή δελτίων πρακτικής για χρήση από μεγάλο αριθμό ατόμων, από όλους τους εμπλεκόμενους και σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό).

Η συνεργασία με την τοπική κοινότητα γίνεται είτε με προσωπική επαφή, είτε κατά τις δημόσιες συναντήσεις, είτε συχνά με τη χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, ιστοσελίδες, ενημερωτικά δελτία, έντυπα, κοινωνικά δίκτυα, τύπος.  Διοργανώνονται εργαστήρια , παρουσιάζονται μελέτες, προβάλλονται βιντεοταινίες, διοργανώνονται και παράγονται εκδόσεις.


Κάντε λήψη της πλήρους έκθεσης