Υπόβαθρο

Το έργο ECOMANAGEMENT, γνώσεις του χθες, τεχνογνωσία του αύριο είναι ένα έργο που εγγράφεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στρατηγικές συμπράξεις ενηλίκων. Η περίοδος υλοποίησής του είναι Οκτώβριος του 2017 – Σεπτέμβριος του 2019. Το έργο έχει σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαχείριση του περιβάλλοντος με τη συμμετοχή των πολιτών. Έχει ως στόχο τη συνεργασία των έμπειρων τεχνιτών με τους πολίτες – κυρίως με τους νέους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες καθώς και με το πλατύ κοινό και τους τοπικούς φορείς. Το έργο βασίζεται στις γνώσεις και στις  τεχνικές των «παλιών» τεχνιτών της περιοχής υλοποίησης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπης 2020 έξι εταίροι συνέπραξαν με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες πρακτικές μετάδοσης των γνώσεων των παραδοσιακών τεχνικών από γενιά σε γενιά. Στο πλαίσιο του έργου ECOMANAGEMENT θα συνταχθούν τέσσερα ενημερωτικά δελτία και θα μοιραστούν στο πλατύ κοινό. Στα δελτία αυτά θα υπάρχουν πληροφορίες για την πρόοδο του έργου και για τα σημαντικά σημεία της εξέλιξής του.

Το έργο ECOMANAGEMENT, θα εξετάσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διαχείρισης μιας περιοχής όπως εφαρμόστηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες και θα αξιολογήσει αυτές τις επιπτώσεις με στόχο να αναπροσαρμόσει τις πρακτικές σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

Ο αναπροσανατολισμός αυτός θα γίνει με τη συνεργασία των παλιών τεχνιτών – που κατέχουν τις παλιές γνώσεις – και των πολιτών και ευάλωτων νέων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν αυτές τις πλούσιες ξεχασμένες γνώσεις που αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο, τη στιγμή που η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι πιεστική και πανταχού παρούσα.

Η κεφαλαιοποίηση των γνώσεων και των τεχνιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα δώσει την ευκαιρία όχι μόνο να συμπράξουν νέοι και λιγότερο νέοι για την υλοποίηση ενός έργου που θα αφορά την προστασία, τη διαχείριση και την ανάδειξη ενός κοινόχρηστου χώρου, αλλά επίσης και να μεταφράσουν αυτή την παλιά κληρονομιά σε αναπτυξιακά εργαλεία με χρήστες το κοινωνικό σύνολο και συγχρόνως με κινητοποίηση του πολίτη ώστε να αποκτήσει τα μέσα εύρεσης εργασίας και να αναπτύξει κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες, τεχνικές γνώσεις, να συμμετάσχει σε τοπικά και ευρωπαϊκά δίκτυα δράσης, σε ευρωπαϊκή κινητικότητα κ.λ.π.

Τέλος, το έργο προτείνει ένα συστηματοποιημένο διάλογο διαρκείας μεταξύ των δημοσίων αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών γύρω από τον προβληματισμό για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και τη συνεργασία σε ευρωπαϊκή κλίμακα.