Intelektuálne produkcie

Úvodné projektové stretnutie sa konalo v Madride v dňoch 27. a 28. novembra 2017. Počas tohto stretnutia partneri stanovili prostriedky na dosiahnutie stanovených projektových cieľov a zodpovednosť každej partnerskej organizácie.

Alpes de Lumière je zodpovedné za koordináciu počas doby realizácie projektu.

Partneri budú úzko spolupracovať so staršími osobami, mladými ľuďmi, miestnymi spoločenstvami a občanmi v štyroch činnostiach: spracovanie príkladov dobrej praxe, modelizácii vzdelávania/činností, etnologického prieskumu v teréne, realizácia vzdelávania/činností, využitie výsledkov, diseminácia.

Združenie obcí Celavu Prunelli je zodpovedné za zber, spracovanie a výmenu príkladov dobrej praxe (okt.2017-feb.2018)

EuroKoncept 21 je zodpovedný za modelizáciu medzigeneračného vzdelávania/ činností (február-máj 2018)

Red2 REd consultores, S.L je zodpovedný za etnologický prieskum v teréne včítane videí spracovaných počas rozhovorov. To bude prvá fáza overenia v praxi (máj-september 2018)

PED Epirus je zodpovedný za techniku učenia sa a staré poznatky pri ekologickom prenose (overenie v praxi vzdelávania/činností), druhá fáza overenia v praxi.

Počas celej doby realizácie projektu je Gatehouse Development Initiative Zodpovedný za komunikáciu a šírenie výsledkov projektu.

Ďalšie stretnutia partnerov sa konali v Gatehouse of Fleet v Škótsku v júni 2018, v Považskej Bystrici, na Slovensku v januári 2019 a vo Forcalquier, vo Francúzsku v septembri 2019. Vzdelávací kurz pre lektorov sa konal v Ano Pedina, v Grécku v septembri 2018.

Podkategórie

Preskúmať rôzne skupiny a štruktúry na uľahčenie organizácie a riadenia projektov.
Cieľom etnografického prieskumu je prehĺbiť vedomosti o tradičných zručnostiach a kompetenciách prostredníctvom rozhovorov (uskutočňovaných najmä mladými ľuďmi) s držiteľmi týchto poznatkov (najmä staršími členmi komunity).
Táto časť ponúka praktické metódy a nástroje vzdelávacích podujatí/činností v rôznych oblastiach projektu, tak ako boli identifikované partnermi a cieľovými skupinami (mladí ľudia, nositelia poznatkov – starší ľudia, miestne orgány a sociálni partneri).
Prvým výsledkom projektu je zber príkladov dobrej praxe partnermi v každej oblasti. Z týchto príkladov je možné získať informácie o metódach, ktoré fungujú najlepšie.
Kľúčovým cieľom projektu je predstaviť rôzne možnosti plánovania a riadenia projektov ekologického riadenia v iných komunitách. Podporné dokumenty a materiály na webovej stránke poskytujú metódy na dosiahnutie tohto cieľa.