Táto časť ponúka praktické metódy a nástroje vzdelávacích podujatí/činností v rôznych oblastiach projektu, tak ako boli identifikované partnermi a cieľovými skupinami (mladí ľudia, nositelia poznatkov – starší ľudia, miestne orgány a sociálni partneri).

4.O4: Praktická realizácia vzdelávania/činností

Hlavným cieľom realizácie projektov je zvýšiť povedomia občanov o ich regióne a zmobilizovať ich na ochranu svojho kultúrneho dedičstva. Návrh a implementácia programu, ako aj angažovanosť zainteresovaných strán sú nevyhnutné pre úspech projektu. Ponúkame „metodický súbor nástrojov“ na usmernenie komunít pomocou listov popisujúcich kľúčové fázy pri navrhovaní a organizovaní týchto podujatí, otázky, ktoré treba položiť, a nástrahy, ktorým je potrebné sa vyhnúť.

Na začiatku projektu je nevyhnutné zorganizovať stretnutie so všetkými zúčastnenými subjektmi s rozhodovacou právomocou a aktérmi, aby sa zhodnotili činnosti, stanovili ciele a zabezpečilo, aby každý videl toto podujatie rovnakým spôsobom a objasniť očakávania každého. V tomto momente je dôležité zhromaždiť všetky potrebné a dôležité informácie pre plánovanie projektu. Hlavným cieľom tohto stretnutia je vymedziť tri prvky, ktoré budú slúžiť ako základ pre podujatie: poslanie, ciele a profil účastníkov. Tieto tri prvky budú tvoriť základ všetkých rozhodnutí, ktoré budete musieť urobiť počas plánovacieho procesu, vrátane výberu typu vzdelávacieho podujatia.


Stiahnite si celú správu