Prvým výsledkom projektu je zber príkladov dobrej praxe partnermi v každej oblasti. Z týchto príkladov je možné získať informácie o metódach, ktoré fungujú najlepšie.

1.O1: Spracovanie hárkov dobrej praxe

V rámci každého územia identifikovali partneri projektu «Ecomanagement» modelové príklady dobrej praxe valorizácie krajiny a kultúrneho dedičstva. Tento zber údajov zameraný na staré vedomosti a zručnosti sa uskutočnil v spolupráci so sieťami miestnych aktérov. Intelektuálna produkcia «Výmena príkladov dobrej praxe» bola zameraná na zhodnotenie údajov vo forme praktických hárkov, ktoré majú široké využitie a to všetkými aktérmi na všetkých úrovniach spoločnosti (miestnej, regionálnej, národnej a európskej).

Spolupráca s komunitou sa uskutočnila buď individuálnym kontaktom, alebo na verejných stretnutiach, alebo častejšie s využitím všetkých moderných komunikačných nástrojov, webových stránok, spravodajcov, letákov, sociálnych médií, tlače. Zorganizované boli aj workshopy, prezentované štúdie, šírili sa videá, pripravili sa výstavy fotografií a publikácie.